IALE konferens 2018: biosfärsområden

logoSvenska IALE konferens

4-5 oktober 2018 i Jönköping

Biosfärsområden – en modell för samverkan och hållbart brukande av landskap

Inbjudan till konferens

Svenska landskapsekologiska föreningen (IALE Sverige) inbjuder till en två dagars konferens den 4-5 oktober 2018 i Jönköping. Konferensen anordnas i anslutning till föreningens årsmöte. Temat för årets konferens är biosfärsområden. Konferensen avslutas med en exkursion.

Med årets konferens vill vi belysa:
• Kan biosfärområden bidra i arbetet att uppnå de nationella miljömålen?
• Hur brukas och förvaltas landskap på ett hållbart sätt?
• Hur kan vi skapa samverkan över administrativa gränser och forma en
samsyn kring landskapets utveckling?
• Vilka erfarenheter kan vi ta med oss av inrättandet av biosfärområden
för att bidra till en hållbar markanvändning i ”vardagslandskapet”?
• Kan arbetet med grön infrastruktur och värdetrakter användas för att ge
förslag till nya biosfärområden?

Mer information om konferensen finns i Final Call – Biosfärområden!

Vänligen,
Styrelsen för Svenska IALE