Seminarium 2021 om förändrat strandskydd

IALE bjuder in  till seminarium

Seminarium om ett förändrat strandskydd

Digitalt seminarium – måndag 12 april kl 11.30-14.00

Strandskyddet är en omdiskuterad del av den svenska miljölagstiftningen. En del politiker och planerare, särskilt i glesbygdskommuner, ser strandskyddet som ett hinder för utveckling av bebyggelse och näringsliv. Samtidigt hyser strandmiljöerna stora värden, dels för det rörliga friluftslivet, dels för växt- och djurliv.

I Sverige har strandskydd med inskränkningar i rätten att bygga i strandområden funnits sedan början av 1950-talet. 1975 infördes ett generellt strandskydd i dåvarande naturvårdslagen. Sedan dess har det gjorts översyn och förändringar i strandskyddsbestämmelserna i flera omgångar. 2009 infördes regler som innebar en strävan efter ett mer differentierat strandskydd med olika tillämpning i olika delar av landet.

Det har nu genomförts en statlig utredning som lett fram till ett förslag till förändrat strandskydd. Detta var en del av det s k januariavtalet och från politiskt håll drevs frågan främst av centerpartiet. Förslaget innebär utökade möjligheter att få bygga i strandnära lägen i glesbygd där det finns god tillgång på obebyggda stränder. Det generella strandskyddet föreslås avskaffas för små sjöar (mindre än en hektar) och vattendrag (bredd under två meter). Förslaget syftar till ett ökat lokalt inflytande när det gäller dispenser och andra beslut som gäller strandskyddet. Samtidigt sägs i utredningen att förändringarna inte får innebära att syftet med strandskyddet att tillgodose allmänhetens behov av stränder för bad och friluftsliv samt att värna om goda livsvillkor för djur- och växtliv inte får äventyras.

Svenska IALE bjuder nu in till ett seminarium som ska belysa olika aspekter på strandskyddet, strandmiljöernas betydelse och konsekvenser om förslaget till förändrat strandskydd genomförs. Vi har bjudit in både politiker, forskare och representanter för intresseorganisationer. Seminariet avslutas med en allmän diskussion där alla deltagare kan komma med diskussionsinlägg eller ställa frågor.

Program

11.30-11.45 Sammanfattning av förslag till ett förändrat strandskydd: Bo Eknert, IALE
11.45-12.00 Hur ser en kommunal planerare på strandskyddsutredningens förslag?: Tomas Johnsson, stadsarkitekt Malung-Sälens kommun
12.00-12.15 Vad anser Naturskyddsföreningen om förslaget? Mia Svedäng, Naturskyddsföreningen
12.15-12.30 Paus
12.30-12.45 Marina strandmiljöers värden: Sofia Wikström, Baltic Sea Centre, Stockholms universitet
12.45-13.00 Värdet av små sjöar och vattendrag: Ingrid Stjernquist, Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
13.00-13.30 Vad anser politiska partier om stransdskyddet?: Diskussion mellan Kristina Yngwe (c) och Maria Gardfjell (mp)
13.30-14.00 Avslutande diskussion

Deltagande i seminariet är kostnadsfritt. Anmäl deltagande till bo.eknert@natgeo.su.se senast torsdag 9/4 så skickar vi en zoomlänk till seminariet.

IALE (International Association for Landscape Ecology) är en internationell organisation för landskapsekologer och andra med intresse för landskapsfrågor. Svenska IALE som arrangerar seminariet är den svenska avdelningen. Vi ordnar varje år seminarier och konferenser om aktuella landskaps- och naturvårdsfrågor. Vår strävan är att fungera som en länk mellan vetenskaplig forskning och praktisk tillämpning inom landskapsekologi.