Konferens 2015: Infrastruktur i landskapet

logoSvenska IALE och Trafikverket konferens:

Konferens 15-16 september i Göteborg

Infrastruktur i landskapet – spridningsvägar och barriärer?

Med årets konferens belystes:
• Hur påverkar infrastrukturprojekt landskapets olika värden?
• Hur kan kompensationsåtgärder genomföras och är de effektiva?
• Hur få samverkan mellan olika aktörer att fungera bättre vid planering av infrastrukturprojekt?

Svenska landskapsekologiska föreningen (IALE Sverige, http://www.iale.se/) höll en tvådagars konferens med exkursion den 15-16 september 2015 i Göteborg. Konferensen anordnades i anslutning till föreningens årsmöte. Temat för årets konferens var infrastruktur i landskapet – spridningsvägar och barriärer.

Faunapassage (ekodukt) väg E45

Faunapassage (ekodukt) väg E45

Hasselmuspassage

Hasselmuspassage

Infrastrukturprojekt som vägar och järnvägar innebär ofta stora ingrepp i landskapet. Det uppstår barriäreffekter som försvårar för människor och djur att röra sig i landskapet. Men det finns möjligheter att mildra de negativa effekterna genom att anlägga ekodukter och andra typer av faunapassager. I vissa fall ställs krav på kompensationsåtgärder för att få genomföra infrastrukturprojekt. Det råder dock delade meningar om det verkligen är möjligt att kompensera för förlust av naturvärden. Men vägar och järnvägar kan också ha en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. De kan fungera som spridningsvägar för olika organismer och vägkanter kan, om de sköts rätt, fungera som refugier för hävdberoende växt- och djurarter. Konferensen kommer att belysa olika åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden I samband med infrastrukturprojekt.

Konferensen är öppen för såväl medlemmar som icke medlemmar i svenska IALE (http://www.iale.se/). Ladda ner final call här: 2015 Svenska IALE final call.

Tid

15-16 september, 2015 (en dag konferens och en dag exkursion i Trafikverkets ledning)

Plats

Ullevi restaurang & konferens, adress Paradentrén, centralt i Göteborg.

Program

Tisdag 15 september (konferensdag)

09.30-10.00 Registrering och kaffe
10.00–10.15 Inledning: Bo Eknert, ordförande Svenska IALE och representant för Trafikverket
10.15-10.45 Barriäreffekter och åtgärder – att åstadkomma en permeabel infrastruktur: Andreas Seiler, forskare SLU
10.45-11.15 Trafikverkets arbete med Road Ecology: Anders Sjölund, nationell samordnare, Trafikverket Borlänge

11.15-11.30 Paus

11.30-12.00 Artrika vägkanter: Mats Lindqvist, Trafikverket Göteborg

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.00 Artrika stationsmiljöer: Marie Johnsson, Trafikverket
14.00-14.30 Landskapsanalys i långsiktigt perspektiv: Ulrika Lundin, Trafikverket
14.30-15.00 Vägkanter och biodiversitet: J-O Helldin, Calluna

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.00 GIS som hjälpmedel i infrastrukturplanering: Erik Zachariassen, Ekologigruppen
16.00-16.30 Samverkan mellan olika aktörer, exempel på kompensationsåtgärder: Rikard Dahlén, Sollentuna kommun

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning

17.30–18.00 Årsmöte Svenska IALE

19.30 Konferensmiddag

Onsdag 16 september (exkursionsdag)

8.00–17.00 Heldagsexkursion i Göteborgsområdet; infrastruktur och miljöaspekter med Trafikverkets experter


 

Inbjudan till posterutställning

Deltagare som vill presentera en poster på konferensen ska anmäla detta senast den 28 augusti till Svenska IALE (bo.eknert@natgeo.su.se).

Anmälan

Deltagande i konferensen anmäls via e-mail till bo.eknert@natgeo.su.se senast fredag 28/8.
Ange om ni avser att delta i hela konferensen (dag 1 + dag 2) eller enbart dag 1. Ange även om ni önskar delta i konferensmiddagen dag 1.

Kostnader

För medlem i Svenska IALE är kostnaden för deltagande i hela konferensen (dag 1 + dag 2) 900 kronor För icke-medlem i Svenska IALE är kostnaden 1300 kronor.
För enbart deltagande i konferensen dag 1 är kostnaden 500 kr. För icke-medlemmar är kostnaden 900 kr.
Medlemsavgiften för fullbetalande medlem i IALE är 300 kronor. Man blir då även medlem i Internationella IALE. För mer information om medlemskap se www.iale.se
Konferensavgiften betalas till IALES postgirokonto 199430-0 senast tisdag 1/9. Ange i samband med anmälan om avgiften ska faktureras. Uppge i så fall faktureringsadress.
På kvällen 15/9 ordnas också en konferensmiddag på närbelägen restaurang. Betalas på plats.

Logi

Logi måste ordnas av respektive deltagare själv.logo

 

Välkomna!

2015_Trafikverket_logga

Kommentera