IALE konferens 2020: Maten, klimatet och den biologiska mångfalden

Svenska IALE och Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet

Konferens ”Maten, klimatet och den biologiska mångfalden”

Två av de allvarligaste miljöfrågorna som vi står inför är klimatförändringarna och hotet mot den biologiska mångfalden. Jordbrukssektorn svarar enligt Naturvårdsverket för cirka 13 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är främst utsläpp av metan och lustgas från biologiska processer som står för de största bidragen. Idisslande djur som nötkreatur och får släpper ut metan i samband med sin fodersmältning. Lustgas och metan frigörs i samband med hantering av stallgödsel. Samtidigt har jordbrukssektorn en viktig roll i bevarandet av biologisk mångfald. Naturbetesmarker hör till de mest artrika miljöerna i det svenska landskapet. Utan betande djur som nötkreatur och får kommer landskapet att växa igen och arter beroende av det öppna landskapet kommer att försvinna.

Här finns således en inbyggd konflikt mellan olika intressen. Minskad djurhållning av betande djur kan minska jordbrukssektorns utsläpp av växthusgaser men kommer samtidigt att få negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Denna konflikt planerar Svenska IALE att belysa i en konferens i höst i samarbete med Naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Några av de frågeställningar som kan komma att tas upp under konferensen:

  • Hur stor påverkan på klimatet har olika födoämnen?
  • Är det möjligt att minska klimatpåverkan genom att äta mindre men miljömässigt bättre kött?
  • Kan vi styra om konsumenternas efterfrågan från importerat kött till miljömärkt naturbeteskött?
  • Finns alternativa möjligheter att bevara artrikedomen i jordbrukslandskapet utan betesdjur?
  • Är det möjligt att minska de idisslande djurens utsläpp av växthusgaser, t ex genom val av foder?
  • Vad skulle en ökad självförsörjningsgrad inom det svenska jordbruket innebära för klimatpåverkan?

Tid: Onsdag 4 november, kl 13.00-16.30

Plats: Online

Anmäl deltagande till bo.eknert@natgeo.su.se. Deltagande i konferensen är kostnadsfritt.

Program

13.00-13.10 Inledning. Välkommen till konferensen!: Bo Eknert. Svenska IALE
13.10-13.45 Betesmarkernas betydelse för den biologiska mångfalden: Regina Lindborg, professor, naturgeografiska institutionen, SU
13.45-14.30 Hur jordbruks- och livsmedelssystemen formar landskapen: Gunnar Rundgren, lantbrukare och författare, Grolink
14.30-15:00 Paus
15.00-15.30 Jordbruksmarkens värden, utmaningar och lösningar (?): Rebecka Milestad, docent, KTH
15.30-16.00 Är det okej att äta kött?: Elina Matsdotter, Svenskt kött
16.00-16.30 Regeringens politik för jordbruk, klimat och biologisk mångfald: Maria Gardfjell, riksdagsledamot (mp), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet

Välkomna!