IALE konferens 2017: grön infrastruktur

logoSvenska IALE konferens

16-17 oktober 2017 i Uppsala

Grön infrastruktur

Inbjudan till konferens

Grönstråk i bebyggelsen

Grönstråk i bebyggelsen

Svenska landskapsekologiska föreningen (IALE Sverige) inbjuder till en två dagars konferens den 16-17 oktober 2017 i Uppsala. Konferensen anordnas i anslutning till föreningens årsmöte. Temat för årets konferens är grön infrastruktur med inriktning på anlagd infrastruktur och kompensationsåtgärder för att stärka den gröna infrastrukturen. Konferensen avslutas med en exkursion i Uppsalatrakten.

Grön infrastruktur kan beskrivas som ”ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet”. Att främja grön infrastruktur är en viktig del av regeringens proposition Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (prop.2013/14:141). Naturvårdsverket har gett uppdrag till landets länsstyrelser att fram till 1 oktober 2018 utarbeta regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Arbetet har inletts och på IALE-konferensen kommer några lägesrapporter att ges.

Med årets konferens vill vi belysa:

 • Hur ska de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur användas i praktiken?
 • Hur kommunicera betydelsen av grön infrastruktur till olika aktörer?
 • Vilka åtgärder är mest angelägna och effektiva för att förstärka grön infrastruktur?
 • Är kompensationsåtgärder ett lämpligt instrument för att återställa grön infrastruktur?
 • Behöver lagstiftningen kring grön infrastruktur förstärkas?
 • Hur är kopplingen till de nationella miljömålen?

Årets konferens vänder sig till alla som har intresse för landskapsfrågor. Konferensen kommer att inledas med ett antal föredrag av aktörer som deltar aktivt i arbetet med grön infrastruktur. Den andra delen av konferensen planeras som en workshop med gruppdiskussioner utifrån vissa tematiska frågeställningar.

Tid

 • Måndag 16 oktober (konferens)
 • Tisdag 17 oktober (exkursion)

Plats

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna. Konferensen 16/10 hålls i Loftets hörsal (karta på www.slu.se, hitta på campus Ultuna)

Program

Måndag 16 oktober

08:30 – 9:00      Registrering

09:00 – 17:30    Konferens. Programmet är inte helt fastlagt men följande talare kommer att medverka. Titlarna är preliminära.

Jörgen Sundin, Naturvårdsverket Grön infrastruktur, vad, hur och varför
Nic Kruys och Märta Alsén, Länsstyrelsen i Uppsala län Regional grön infrastruktur, dialog, prioriteringar och insatser med Uppsala län som exempel
Helle Skånes, Stockholms universitet Biotopdatabasen som hjälpmedel i arbetet med grön infrastruktur
Anna Koffman, Calluna och Rikard Dahlén, Sollentuna k:n Habitatnätverk för pollinatörer. Utveckling och validering av analysmetoder för urban grön infrastruktur. Metoder för att genomföra och följa upp förstärkningar i bristområden.
Tim Schnor, Ekologigruppen Ekologisk kompensation som planeringsverktyg

12.00-13.30            Lunch

13.30-17.30            Workshop om grön infrastruktur. Tematiska diskussioner i mindre grupper.

Frågeställningar som behandlades:

 • Grön infrastruktur på nationell, regional och lokal nivå
 • Indikatorer för att mäta grön infrastruktur
 • GIS som hjälpmedel
 • Ekologisk kompensation för att förbättra grön infrastruktur

Här finns en sammanfattning av diskussionerna.

18:00 – 19:00    Årsmöte IALE Sverige

19:30 – sent      Konferensmiddag på lokal i centrala Uppsala

Tisdag 17 oktober

08:00 – 16:00    Heldagsexkursion

Exkursionen avslutas så att anpassning sker till tåg- och flygförbindelser. Vi släpper av deltagare i anslutning till flygbuss och tågstation.

Inbjudan till posterutställning

Då talarlistan kommer att sättas av styrelsen för att bli så bred som möjligt, och extra utrymme inte finns, vill vi trycka på möjligheten att presentera en poster. Deltagare som vill presentera en poster på konferensen ska anmäla det via e-mail senast den 15 september 2017 till Svenska IALE (bo.eknert@natgeo.su.se).

Anmälan

Deltagande i konferensen anmäls via e-mail till bo.eknert@natgeo.su.se senast torsdag 28 september. Ange om ni avser att delta i hela konferensen (dag 1 + dag 2) eller enbart dag 1. Ange även om ni önskar delta i konferensmiddagen dag 1.

Kostnader

För medlem i Svenska IALE är kostnaden för deltagande i hela konferensen (dag 1 + dag 2) 1100 kronor. För icke-medlem i Svenska IALE är kostnaden 1500 kronor.

För enbart deltagande i konferensen dag 1 är kostnaden 900 kronor för medlemmar och 1300 kronor för icke-medlemmar.

Medlemsavgiften för fullbetalande medlemmar i IALE är 300 kronor. Man blir då även medlem i internationella IALE. För mer information om medlemskap se www.iale.se.

Konferensavgiften betalas till IALE:s postgirokonto 199430-0 senast torsdag 28/9. Ange i samband med anmälan om avgiften ska faktureras och i så fall till vilken faktureringsadress.

Kost

I konferensavgiften ingår lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika. Eventuella önskemål om särskild kost meddelas i samband med anmälan till konferensen. På kvällen 17/9 ordnas också en konferensmiddag på lokal i centrala Uppsala. Betalas av var och en på plats och ingår ej i konferensavgiften.

Logi

Logi ordnas av respektive deltagare själv.