IALE konferens 2023: Kan man kompensera förlust av naturvärden? Konferens om ekologisk kompensation

Svenska IALE bjuder in till konferens

Kan man kompensera förlust av naturvärden? Konferens om ekologisk kompensation

Onsdag 13 september kl 11.00-17.00, Högbomsalen Geovetenskapshuset på Stockholms universitet

Exploateringsåtgärder innebär ofta förlust av naturvärden. För att motverka detta har det blivit allt vanligare att genomföra olika typer av kompensationsåtgärder. Det kan innebära åtgärder för att främja biologisk mångfald och rekreationsvärden.

En grundläggande princip är att tillämpa den s k skadelindringshierarkin där kompensationsåtgärder ska användas först om andra åtgärder är otillräckliga:
Undvika att skada > Minimera skada > Restaurera skadad miljö > Kompensera för skada

Krav på kompensationsåtgärder finns i miljöbalken bl a vid dispens och upphävande av föreskrifter för naturreservat, vid skada på Natura 2000-områden samt vid vissa typer av vattenverksamhet. Krav på kompensationsåtgärder kan även finnas i samband med kommunal planering enligt plan- och bygglagen när utbyggnadsplaner innebär förlust av tätortsnära grönområden och rekreationsmiljöer. Här handlar det dock i regel om frivilliga kompensationsåtgärder-

Onsdag 13/9 arrangerar Svenska IALE en konferens som ska belysa möjligheterna att motverka förlust av naturvärden genom olika kompensationsåtgärder. Vi har bjudit in såväl forskare på universitet som handläggare på myndigheter som har erfarenhet av att arbeta med ekologisk kompensation.

Konferensen kommer att behandla:
– För- och nackdelar med kompensation
– Kompensationsåtgärder i ett internationellt perspektiv
– Forskning kring effekter av kompensationsåtgärder
– Behov av förbättrade rutiner för uppföljning
– Kompensationsåtgärder ur ett miljöetiskt perspektiv

Vi har lagt in ett par diskussionspass i programmet med möjlighet att ta upp aktuella frågor.


Konferensprogram


Onsdag 13 september

11.00-11.10 Introduktion Bo Eknert, ordförande Svenska IALE

11.10-11.50 Kompensationsåtgärder i ett internationellt perspektiv Lina Widenfalk, VD Greensway 

11.50-12.30 Är kompensationsåtgärder ett effektivt hjälpmedel i miljöarbetet? Erik Öckinger, forskare SLU

12.30-13.40 Lunch på restaurang Lantis

13.40-14.20 Från vision till verklighet. Exempel från Lomma kommun; Handbok i miljökompensation Helena Björn, Lomma kommun

14.20-15.00 Uppsalas planer för ekologisk kompensation Camilla Söderkvist, Uppsala kommun

15.00-15.30 Frågor och diskussion

15.30-16.00 Fikapaus

16.00-16.40 Ekologisk kompensation ur miljöetiskt perspektiv Mikael Karlsson, Uppsala universitet


Praktisk information

Plats: Högbomsalen, plan 3 i Geovetenskapshuset, Stockholms universitet

Anmälan: via e-mail till bo.eknert@gmail.com senast fredag 1 september

Kostnad för deltagande: 600 kronor för medlemmar i Svenska IALE. 800 kronor om man inte är medlem. Inkluderar lunch och eftermiddagsfika. Betalas till Svenska IALE:s plusgirokonto 199430-0 i samband med anmälan. Om konferensavgiften ska faktureras, vänligen upp ge faktureringsadress i samband med anmälan.

Medlemskap i Svenska IALE kostar 75 kr. Önskar man även bli medlem i internationella IALE betalar man 300 kr. Betalas till Svenska IALE.s plusgirokonto 199430-0.

Svenska IALE
Svenska IALE är en organisation som syftar till att samla alla som har intresse för landskapsekologiska frågeställningar. Vår målsättning är att verka som en kontaktpunkt mellan forskare och praktiker som arbetar med landskapsfrågor
Se vidare på hemsidan: www.iale.se