IALE konferens 2021: framtida skogsbruk och biologisk mångfald

Svenska IALE bjuder in till konferens

Det framtida skogsbruket och den biologiska mångfalden

24 november 2021 i deGeer-salen, Stockholms Universitet

Hur det svenska skogsbruket bedrivs och dess påverkan på den biologiska mångfalden är ständigt återkommande frågor i miljödebatten. De nationella miljömål som berör skogen (Levande skogar) och biologisk mångfald (Ett rikt växt- och djurliv) har långt ifrån uppnåtts.  Två statliga utredningar som berör frågan har nyligen presenterats (Skogsutredningen SOU 2020:73 och Artskyddsutredningen SOU 2021:51) med förslag på åtgärder som berör skogsbruk och artskydd.

Skogsutredningen skulle enligt direktiven ge förslag på åtgärder för att förstärka den privata äganderätten i skogen. Vidare skulle nya flexibla former för att tillvarata skogens naturvärden utredas samt hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär ekonomi. Bland de förslag utredningen ledde fram till kan nämnas utökat skydd för de fjällnära skogarna men också upphörd registrering av nyckelbiotoper, vilket orsakat en del kritik från remissinstanser.

Artskyddsutredningen skulle se över artskyddsförordningen regler för att säkerställa att regelverket effektivt och rättssäkert kan skydda arter och att lagstiftningen är tydlig gentemot markägare om när dessa har rätt till ekonomisk ersättning. Man skulle också se över fridlysningsbestämmelserna och ta ställning till om långtgående inskränkningar för markägare kan ge utrymme för rätt till ersättning. Utredningen skulle även analysera statens respektive verksamhetsutövares utredningsansvar när det gäller frågor om artskydd. Utredningens förslag har fått kritik från bl a markägarhåll som menar att man inte tillgodosett kravet på stärkt äganderätt.

Svenska IALE kommer att belysa dessa förslag och deras konsekvenser vid årets höstkonferens på Stockholms universitet. Vi har bjudit in experter som deltagit i respektive utredning samt  representanter för olika intresseorganisationer. De kommer att redovisa sin organisations syn på utredningarnas förslag och det framtida svenska skogsbruket med dess påverkan på den biologiska mångfalden. Syftet med konferensen är dels att belysa konflikter och motsättningar i dessa frågor men också vilka möjligheter till samsyn och gemensamma lösningar som finns.

Senare under hösten förväntas riksdagen ta ställning till en skogspolitisk proposition. Innehållet i denna är okänt i skrivande stund men det kan innebära att en del av förslagen i skogsutredningen blir inaktuella. Vi är medvetna om detta och ska försöka uppdatera innehållet i konferensen till de förslag som då  är aktuella.

Konferensprogram

Moderator: Henrik Ekman, SVT

10.00-10.15 Välkomna till konferensen! Introduktion: Bo Eknert, Ordförande Svenska IALE

10.15-11.00 Hur är tillståndet i den svenska skogen?: Sebastian Kirpuu, ekolog, Nätverket Skydda skogen

11.00-11.30 Naturvårdsverkets syn på skogsutredningens förslag, strategi för skydd av fjällnaturskogStefan Henriksson, Naturvårdsverket

11.30-11.45 Kort paus

11.45-12.15 Framtidens skogsbruk – kalhyggesfritt? Martin Jentzen, konsult

12.15-12.45 Naturskyddsföreningens syn på framtidens skogsbruk: Louise Karlberg, Naturskyddsföreningen

12.45-14.00 Lunch

14.00-14.30 Framtidscenarier för naturvårdsarter i den svenska skogen: Julian Klein, forskare SLU

14.30-14.55 Artskyddsutredningens förslag: Britt Forsén, Naturvårdsverket

14.55-15.25 Kaffepaus

15.25-15.50 WWF:s syn på artskyddsutredningen: Emelie Nilsson, WWF

15.50-16.15 Hur ser skogsnäringen på artskyddsutredningens förslag?: Linda Eriksson, Skogsindustrierna

16.15-17.00 Avslutande diskussion

……………………………………..

17.30-18.30 Årsmöte Svenska IALE

……………………………………..

Anmälan till konferensen: Anmäl er genom att skicka ett mail till bo.eknert@natgeo.su.se senast onsdag 10 november. Begränsat antal platser!

Kostnad för deltagande: 700 kr. För medlem i Svenska IALE är kostnaden 500 kr. Inkluderar lunch samt eftermiddagsfika. Betalas till Svenska IALE:s plusgirokonto 199430-0 senast onsdag 20/11. Om avgiften ska faktureras vänligen ange faktureringsadress i samband med anmälan. För information om medlemskap i IALE, se www.iale.se.

Ange i samband med anmälan om ni har särskilda önskemål beträffande lunchen (vegetarisk kost, allergier etc.).