IALE konferens 2016: ekosystemtjänster

logoSvenska IALE konferens

22-23 september 2016 i Stockholm

Ekosystemtjänster – en väg till hållbar samhällsutveckling?

Grönstråk i bebyggelsen

Grönstråk i bebyggelsen

Svenska landskapsekologiska föreningen (IALE Sverige) höll en två dagars konferens med exkursion den 22-23 september 2016 i Stockholm. Konferensen anordnades i anslutning till föreningens årsmöte. Temat för årets konferens var ekosystemtjänster – en väg till hållbar samhällsutveckling?

Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens olika ekosystem tillhandahåller oss människor. Det är inget nytt begrepp men det har fått en allt större uppmärksamhet i samhällsplaneringen på senare tid. Det kan handla om producerande tjänster som bidrar med livsmedel och energi, reglerande tjänster som bidrar med luft- och vattenrening eller kulturella tjänster som ger rekreation och estetiska värden. Stödjande tjänster, t ex biologisk mångfald, är en förutsättning för att övriga ekosystemtjänster ska fungera.

Grodtunnel

Grodtunnel

Några av Sveriges kommuner har drivit pilotprojekt för att belysa värdet av ekosystemtjänster och hur dessa kan integreras i kommunernas planering. Man har försökt utveckla strategier för hur ekosystemtjänster kan stärkas och utvecklas. Några spännande exempel gavs på konferensen.

Med årets konferens belystes:

  • Hur kan ekosystemtjänster implementeras i den kommunala planprocessen?
  • Hur kan värdet av ekosystemtjänster tydliggöras?
  • Hur kan ekosystemtjänster bidra till en hållbar samhällsutveckling?

Tiden är torsdag 22 september (konferens) och fredag 23 september (exkursion).

Platsen är Nordic Light hotel, Vasaplan 4-7, Stockholm.

Program

Torsdag 22 september (konferensdag)

9.30–10.00       Registrering

10.00–17.30     Konferens. Moderator: Mårten Wallberg

10.00-10.10 Välkommen till konferensen Bo Eknert, ordförande Svenska IALE
10.10-10.30 Stockholms miljöarbete Representant för miljöförvaltningen
10.30-11.10 Sustainable urbanization and ecosystem services/nature-based solutions in cities Dagmar Haase, SLU och Humboldt University
11.10-11.25 Paus  
11.25-12.00 Regeringens syn på ekosystemtjänster och planeringsprocessen Michael Löfroth, Miljö- och energidepartementet
12.00-12.30 Integrering av ekosystemtjänster på olika nivåer i Malmös planering Charlotta Szczepanowski, Malmö stad
12.30-13.30 Lunch  
13.30-13.55 Ekosytemtjänster I Nacka Magnus Rothman, Nacka stad
13.55-14.20 Utvecklingsplan för ekosystemtjänster I Upplands Väsby kommun Lena Brunzell, Ekologigruppen AB
14.20-14.50 Regionalt perspektiv på ekosystemtjänster Klara Tullback-Rosenström, Länsstyrelsen Stockholms län och Bette Lundh-Malmros, Stockholms läns landsting
14.50-15.30 Kaffepaus  
15.30-15.55 Värdering av ekosystemtjänster Tore Söderqvist, Enveco
15.55-16.20 Kaskadnätverk för värdering av urbana ekosystemtjänster Yvonne Andersson-Sköld, COWI och Göteborgs universitet
16.20-16.50 Forskningsprojekt med inriktning på ekosystemtjänster Erik Andersson och Sara Borgström, Stockholm Resilience Center
16.50-17.20 Hur blir vi framgångsrika i vårt arbete med ekosystemtjänster? Nya metoder för design/utvärdering av synliggörande och samverkan Magnus Tuvendal, Calluna AB
17.20-17.30 Summering och avslutning Bo Eknert och Mårten Wallberg
 
17.30-18.00 Årsmöte Svenska IALE  
 
19.30 Konferensmiddag  

Fredag 23 september

8.00-17.00 Heldagsexkursion; ekosystemtjänster I kommunal planering, praktiska exempel

Stadsodling

Stadsodling

Posterutställning

Deltagare som vill presentera en poster på konferensen ska anmäla detta senast den 25 augusti till Svenska IALE (bo.eknert@natgeo.su.se)

Anmälan

Deltagande i konferensen anmäls via e-mail till bo.eknert@natgeo.su.se senast fredag 2/9. Ange om ni avser att delta I hela konferensen (dag 1 + dag 2) eller enbart dag 1. Ange även behov av specialkost och om ni önskar delta i konferensmiddagen dag 1.

Kostnader

För medlemi Svenska IALE är kostnaden för deltagande I hela konferensen (dag 1 + dag 2) 1100 kronor. För icke-medlem I Svenska IALE är kostnaden 1500 kronor. För enbart deltagande I konferensen dag 1 är kostnaden 900 kronor för medlemmar. För icke-medlemmar är kostnaden 1300 kronor. Medlemsavgiften för fullbetande medlemmar I IALE är 300 kronor. Man blir då även medlem i internationella  IALE. För mer information om medlemskap se www.iale.se. Konferensavgiften betalas till IALE:s postgirokonto 199430-0 senast fredag 2/9. Ange i samband med anmälan om avgiften ska faktureras. Uppge i så fall faktureringsadress.

Kost

Eventuella önskemål om särskild kost meddelas i samband med anmälan till konferensen. På kvällen 22/9 ordnas också en konferensmiddag på Nordic Light Hotel. Betalas på plats och ingår ej i konferensavgiften.

Logi

Logi ordnas av respektive deltagare själv.

Tack till alla talare, deltagare och organisatörer!

Kommentera