Konferens 2013: Strandmiljöer och strandskydd i förändring

logoSvenska IALE arrangerade i samarbete med Värmdö kommun

Konferens 5-6 september 2013 på Djurönäset i Värmdö

Presentationerna kan laddas ner som pdf – klicka på rubrikerna i programmet nedan!

Med årets konferens belystes:

  • Strändernas och strandmiljöernas värden
  • Strandmiljöernas historiska och framtida utnyttjande
  • Olika metoder för strandinventering och klassificering
  • Utfallet av det förändrade strandskydddetIALE konferens 2013

Svenska landskapsekologiska föreningen (IALE Sverige) arrangerade tillsammans med Värmdö kommun till två dagars konferens med temat strandmiljöer och strandskydd, 5-6 september 2013, med exkursion i Stockholms skärgård. Konferensen anordnades i anslutning till IALEs årsmöte. Konferensen var öppen för såväl medlemmar som icke medlemmar i svenska IALE (http://www.iale.se/).

Strandmiljöernas värde för biologisk mångfald och friluftsliv har ofta uppmärksammats. Samtidigt har strandskyddet ibland ifrågasatts och setts som ett hinder för utveckling av näringsliv och attraktivt boende. 2009 ändrades strandskyddslagstiftningen för att möjliggöra ett förenklat dispensförfarande i inlandskommuner med god tillgång på obebyggda stränder. Samtidigt skulle strandskyddet stärkas i attraktiva kustområden och kring storstäderna. Frågan är vad resultatet blivit?

FINAL CALL 2013

Program

Torsdag 5 september

09.30-10.00 Registrering och kaffe
10.00–12.30 Konferens, del 1 Moderator: Lars-Gunnar Bråvander, f d universitetslektor, Stockholms universitet
Välkommen till Värmdö kommunMalin Åberg-Aas, kommunalråd, Värmdö kommun
Historik

Strandmiljöernas betydelseUlf Sporrong, f d professor kulturgeografi, Stockholms universitet

Strandskyddet i Sverige – utveckling av lagstiftning och tillämpningEbbe Adolfsson, Naturvårdsverket
Strandmiljöernas värden och utnyttjande
Ekosystemtjänster och miljöattityder i Östersjöns skärgårdarKajsa Mellbrand, Forskningsinstitutet Aronia
Strandmiljön under ytan – naturvärden och effekter av mänsklig verksamhet på grunda mjukbottnar:  Sonja Råberg, Länsstyrelsen i Stockholm
Förvaltning av stränder för allaCecilia Wibjörn, Skärgårdsstiftelsen
Hur kan strandmiljöer göras tillgängliga? Exemplet Oset-RynningevikenTherese Aremyr, kommunekolog, Örebro kommun
12:30-13.30 Lunch
13.30–17.30 Konferens, del 2
Inventering av stränder
Strandinventering på nationell nivåAnna Allard, SLU
Övervakning av exploatering av stränderOlle Kellner, länsstyrelsen Gävleborg / Tina Nilsson, länsstyrelsen Norrbotten
Strandskydd och bebyggelse
Hur stor del av Sveriges stränder är bebyggda? SCB:s undersökningJohan Stålnacke, SCB
Strandskyddets tillämpningar på kommunal nivåAnn Hagström, kommunekolog Värmdö kommun
Hur tillämpas det nya strandskyddet? Länsstyrelsens rollMaria Björk, Länsstyrelsen i Stockholm
Paneldiskussion om det förändrade strandskyddet
Representanter från Naturskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsting, SIKO m fl.
18.00–19.00 Årsmöte Svenska IALE
19.30 Konferensmiddag

 

Fredag 6 september

8.00–17.00 Heldagsexkursion med båt och buss; strandmiljöer och strandskydd i Värmdö kommun.

Svenska IALE

IALE, International Association for Landscape Ecology, är en internationell organisation med nationella och internationella avdelningar i ett stort antal länder. Vår målsättning är att fungera som en kontaktpunkt mellan forskare och praktiker som arbetar med landskapsfrågor. IALE-konferenserna riktar sig till alla med intresse för landskapet, såväl forskare som planerare och miljöansvariga inom kommuner och länsstyrelser. Vi riktar oss till politiker och andra beslutsfattare likaväl som medlemmar i naturskydds- och miljöorganisationer, markägare och andra aktörer med gemensamt intresse för frågor som rör landskapet och dess ekologiska innehåll. Föreningen har erhållit ekonomiskt stöd från Riksantikvarieämbetet för att kunna genomföra konferensen.

logoVärmdö kommun

Kommentera