IALE konferens 2022: restaurering av våtmarker

Svenska IALE bjuder in till konferens

Restaurering av våtmarker

Onsdag 14 september kl 13.00-16.00, DeGeersalen Geovetenskapshuset på Stockholms universitet samt fältbesök Hemmesta sjöäng torsdag 15 september

Våtmarker utgör värdefulla inslag i det svenska landskapet. De bidrar med en rad ekosystemtjänster som är betydelsefulla för oss människor, t ex vattenrening, koldioxidupptag och biologisk mångfald. Sverige är ett av de länder i världen som har mest våtmarker, cirka 20 procent av landytan består av olika typer av våtmark. Men våtmarkerna har minskat kraftigt under 1800- och 1900-talen. Under 1800-talet dikades våtmarker för att vinna ny mark för odling. Senare under 1900-talet var utdikningen mest inriktad på sumpskogar för att öka den skogliga tillväxten. Man uppskattar att så mycket som närmare en fjärdedel av den ursprungliga våtmarksarealen har försvunnit. I vissa landskap i södra Sverige kan så mycket som 90 procent av våtmarkerna ha dikats ut. Idag har våtmarkerna fått ett starkare skydd i takt med ny kunskap om våtmarkernas ekologiska betydelse. De senaste decennierna har många våtmarker restaurerats eller till och med nyskapats.

En fråga som aktualiserats allt mer på senare tid är våtmarkernas betydelse för klimatförändringarna. Torv innehåller stora mängder kol. När en våtmark dikas sker en oxidation av kolet med stora utsläpp av koldioxid som konsekvens. Även lustgas, som är en stark växthusgas, kan släppas ut om marken är näringsrik. Utsläpp av växthusgaser från utdikade våtmarker beräknas svara för 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. En siffra som motsvarar utsläppen från Sveriges samtliga personbilar. Detta trots att de utdikade våtmarkerna bara utgör cirka 4 procent av landets totala skogsareal. Sverige skulle kunna minska en betydande del av utsläppen genom att lägga igen diken och återskapa våtmarker.

Våtmarkerna har också stor betydelse för den biologiska mångfalden i landskapet. Våtmarker är livsmiljö för mängder av arter såsom vadarfåglar, groddjur, mollusker m fl. Tidigare utdikningar har drabbat dessa organismer hårt.

Ett av våra nationella miljömål berör våtmarker – ”Myllrande våtmarker”. Det är ett av många miljömål som vi misslyckats med att uppnå inom given tidsram. Under konferensen kommer vi att beröra miljömålet, vad som gjorts och vad som återstår att göra.

Onsdag 14/9 arrangerar Svenska IALE en konferens som ska belysa våtmarkernas betydelse både från klimatsynpunkt och som livsmiljöer för olika organismer. Konferensen äger rum på Stockholms universitet. Torsdag 15/9 följer vi upp våtmarkstemat genom att besöka Hemmesta sjöäng på Värmdö utanför Stockholm. Det är en våtmark som restaurerades 2011-2014 i samarbete mellan kommunen, WWF och Trafikverket. Även sportfiskarna var inblandade i projektet för att skapa lämpliga lekplatser för bl a gädda. I samband med fältbesöket kommer vi också att diskutera skötselproblematik när det gäller våtmarker.


Konferensprogram

Onsdag 14 september

13.00-13.15 Välkomna till konferensen. Kort introduktion Bo Eknert, ordförande Svenska IALE

13.15-13.45 Våtmarkers värden. Hur har vi lyckats med miljömålet ”Myllrande vårmarker”? Michael Löfroth, Miljödepartementet

13.45-14.15 Tulltorpsån – ett skånskt våtmarksprojekt. Ingrid Stjernquist, institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet

14.15-14.45 Fikapaus

14.45-15.15 Våtmarker och klimat Åsa Kasimir, Göteborgs universitet

15.15-15.45 Hemmsta sjöäng – ett våtmarksprojekt för fåglar, fiskar och människor Tom Arnbom, WWF

15.45-16-00 Sammanfattning och avslutning

Torsdag 15 september

10.00- 12-30 Fältbesök Hemmesta sjöäng, Värmdö kommun. Diskussion om skötselmetoder. Res med SL-buss 438 från Slussen 09:15 till Hemmesta vägskäl. Anländer 09:46. Vi kommer eventuellt att försöka ordna samåkning i bilar.

Praktisk information

Plats: Konferensen 14/9 hålls i DeGeersalen. Plan 2 i Geovetenskapshuset, universitetet i Frescati.

Anmälan: via e-mail till bo.eknert@natgeo.su.se senast fredag 9:e september.

Kostnad för deltagande: 400 kronor för medlemmar i Svenska IALE. 500 kronor om man inte är medlem. Betalas till Svenska IALE:s plusgirokonto 199430-0 i samband med anmälan. Om konferensavgiften ska faktureras, var vänlig att ange faktureringsadress i samband med anmälan. Medlemskap i Svenska IALE kostar 75 kr.

Svenska IALE
Svenska IALE är en organisation som syftar till att samla alla som har intresse för landskapsekologiska frågeställningar. Vår målsättning är att verka som en kontaktpunkt mellan forskare och praktiker som arbetar med landskapsfrågor
Se vidare på hemsidan: www.iale.se